IBM, Boston Dynamics extend data analytics to the edge with mobile robot